O ústavu

Současnost ústavu ...

V současné době zajišťuje Ústav fyziky výuku několika desítek předmětů v bakalářských, magisterských i doktorských oborech. V bakalářských studijních programech jsou klíčové jednosemestrové nebo dvousemestrové základní kurzy fyziky (Fyzika 1, Fyzika 2). V magisterských programech se pak jedná o povinně volitelné specializované kurzy, jako jsou např. Nanotechnologie, Moderní fyzika, Fyzika pevné fáze a Nedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrik. V doktorských studijních programech zajišťujeme mj. výuku předmětů Rozhraní a nanostruktury a Spektroskopické metody pro nedestruktivní diagnostiku.

Ve vědecké oblasti se ústav orientuje na základní i aplikovaný výzkum fyzikálních parametrů polovodičových a dielektrických materiálů a součástek a nanosenzoriku. Hlavními oblastmi jsou šumová spektroskopie, lokální charakterizace s nanorozlišením, měření nelinearit a návrh indikátorů kvality a spolehlivosti součástek, které umožňují nedestruktivní posouzení daného technologického kroku v procesu jejich výroby a dielektrická spektroskopie. Další oblastí výzkumu jsou metody akustické a elektromagnetické emise.

V současnosti se ústav velmi intenzivně zabývá také spoluprací s průmyslovými partnery. Provádíme vývoj unikátních přístrojů a systémů, které na základě vyvíjených senzorů a nových algoritmů, umožňují posouvat hranice běžně dostupných komerčních produktů k specifičtějším požadavkům zákazníků.

... a jeho historie

Česká vysoká škola technická byla v Brně otevřena v roce 1899, a to nejprve s jedním - stavebním oborem, po kterém byly postupně otevřeny obory strojního inženýrství, zeměměřičský kurs, oddělení elektrotechnického inženýrství a obor chemického inženýrství. Po první světové válce byl založen i obor architektury. Na České vysoké škole technické vznikl při založení ústav matematiky, ústav deskriptivní geometrie a I. fyzikální ústav pod vedením Prof. F. Koláčka, později Prof. V. Nováka. II. fyzikální ústav vznikl v r. 1913, když byl zřízen chemický obor. V čele tohoto ústavu byl Dr. - později profesor - B. Macků.

V roce 1939 byla Česká vysoká škola technická Dr. E. Beneše násilně uzavřena. Nový rozvoj školy nastal až po ukončení druhé světové války v roce 1945, kdy byly opětně otevřeny obory stavební, strojní, elektrotechnický, chemicko-technologický a obor architektury a pozemního stavitelství. Pracovat začaly i oba fyzikální ústavy, v jejichž vedení stáli významní fyzikové tehdejšího období - Prof. J. Velíšek, Prof. J. Vašíček, Prof. J. Potoček. V roce 1945 vznikl na technice také Ústav praktické fotografie, vedený Prof. J. Boučkem. V březnu 1951 vytvořily fyzikální ústavy jednu katedru v čele s Prof. J. Potočkem.

V této podobě neměla škola dlouhého trvání - v říjnu 1951 byla tehdejším režimem zrušena a místo ní vznikla Vojenská technická akademie A. Zápotockého, kam přešel Prof. J. Potoček téměř s celým II. fyzikálním ústavem. Z původní školy zůstala pouze Vysoká škola stavitelská, k jejíž katedře geodézie a fyziky byl jako pracoviště fyziky přiřazen I. fyzikální ústav. Pracoviště fyziky vedl Prof. A. Vašíček, od února 1954 pak Prof. R. Košťál.

Koncem padesátých let se podařilo postupně dosáhnout obnovení civilní brněnské techniky pod názvem Vysoké učení technické v Brně s Fakultou stavební a novou Fakultou energetickou, která měla dvě oddělení: strojní a elektrotechnické. Dne 1. 9. 1957 vznikla samostatná Katedra fyziky v čele s Prof. Rostislavem Košťálem, kterého v r. 1959 vystřídal Doc. Jan Schwarz. V roce 1958 se Energetická fakulta rozdělila na Strojní a Elektrotechnickou. Elektrotechnická fakulta měla v začátku pouze pět odborných kateder; výuka fyziky i matematiky nadále spadala pod původní společné katedry.

Samostatná Katedra fyziky elektrotechnické fakulty VUT vznikla až v roce 1961 a vedením byl pověřen Doc. RNDr. Antonín Syrový, CSc. Současně vznikly také katedry fyziky na fakultách strojní (v čele s dosavadním vedoucím společné katedry Doc. RNDr. J. Schwarzem) a stavební (Doc. Ing. J. Binko).

Zvyšující se počet studentů na celém VUT vedl k postupnému rozšiřování jednotlivých kateder o nové členy, takže v roce 1972 se Katedra fyziky FE rozrostla na 19 členů. Tento počet zůstal s malými odchylkami až do roku 1991.

Od roku 1981 vedl katedru Doc. RNDr. Pavel Vašina, CSc., který na Elektrotechnickou fakultu přešel z Fakulty stavební. V té době zajišťovala katedra výuku základního kursu fyziky pro všechny obory denního a dálkového studia a předmět Kvantová mechanika a statistická fyzika pro obory Elektrotechnologie a Mikroelektronika.

Katedra fyziky FE VUT sídlila od svého vzniku až do roku 1990 na ulici Koněvově č. 131 (nynější Vídeňská) v budově firmy Ferona. V roce 1990 došlo k jejímu přestěhování do areálu VUT Kraví hora; v témže roce v listopadu převzal vedení katedry Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc.

V roce 1994 se Ústav fyziky přestěhoval do areálu VUT na Technickou 8. Od roku 2002 do roku 2021 byl vedoucím ústavu Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. Od roku 2021 je vedoucím ústavu Ing. Vladimír Holcman, Ph.D.